นโยบายการคืนเงิน เนื่องจาก

  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  3. ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการคืนเงิน
  • ใบส่งสินค้า
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง