Category Archives: เกี่ยวกับฟาร์มผึ้ง & น้ำผึ้ง

บทความเกี่ยวกับน้ำผึ้ง, รวงผึ้งสด, เกสรผึ้ง, นมผึ้ง, ไขผึ้ง ขายส่งจากฟาร์มผึ้งกำลังผลิตมากกว่า 20,000 กก./ปี