Certifications

เช็คคุณภาพน้ำผึ้ง จาก ALS Laboratory Group

เช็คคุณภาพน้ำผึ้ง จาก ALS Laboratory Group

ใบรับรองจาก อย.

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

Certificate Otop ดอกลำไย
Certificate Otop ดอกสาบเสือ
ประกาศนียบัตร OTOP แสดงว่า น้ำผึ้งสุวรรณ์ฟาร์ม ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว

สินค้า OTOP (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน