Certifications

เช็คคุณภาพน้ำผึ้ง จาก ALS Laboratory Group

เช็คคุณภาพน้ำผึ้ง จาก ALS Laboratory Group

ใบรับรองจาก อย.

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร OTOP แสดงว่า น้ำผึ้งสุวรรณ์ฟาร์ม ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว

สินค้า OTOP (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน